Algemene voorwaarden
Versie geldig vanaf: 2 april 2019
Tickles Digital Agency B.V.
Algemene voorwaarden
Download pdf
Artikel 1. Definities
1 Tickles: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tickles Digital Agency B.V., statutair gevestigd te Joure en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74.47.07.52

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tickles een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Onder algemene voorwaarden wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4 Diensten: alle diensten die Tickles voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwikkelen van, het onderhouden van en het adviseren over websites.

1.5 Producten: alle producten die Tickles aan de Opdrachtgever levert. Hieronder worden onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: websites, (zelf ontwikkelde) software waarmee de website beheerd kan worden (CMS), applicaties en overige toepassingen.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tickles gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte Diensten, geleverde Producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Tickles verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Tickles en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Tickles en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.4 Indien de Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Tickles alleen bindend indien en voor zover deze door Tickles uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.5 Indien Tickles op eigen initiatief ten gunste van de Opdrachtgever afwijkt van de algemene voorwaarden kunnen daar door de Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle door Tickles uitgevaardigde offertes zijn veertien dagen geldig voor aanvaarding.

3.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Tickles het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk
4.1 Een overeenkomst tussen Tickles en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever een door Tickles uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.

4.2 Indien Tickles, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werkzaamheden moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Tickles gerechtigd de daaruit voortvloeiende meer kosten aan de Op- regio west drachtgever in rekening te brengen.

4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Tickles zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4.4 Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met Tickles wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij Tickles geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Tickles
5.1 Tickles garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2 Tickles spant zich in om de gegevens die Tickles voor de Opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3 Bij kenbaar gemaakte klachten van de Opdrachtgever over de geleverde Diensten en/of Producten dient Tickles met de Opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4 Tickles is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde Producten. Ook is Tickles een hyperlink te plaatsen op ontwikkelde websites naar de website van Tickles. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, tenzij de Opdrachtgever en Tickles schriftelijk anders overeenkomen.

5.5 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Tickles eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de Opdrachtgever te publiceren op de Website van Tickles en/of overige promotionele uitingen van Tickles.
Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor de Opdrachtgever
6.1 De Opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen, waarvan Tickles aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tickles worden verstrekt.

6.3 Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tickles zijn verstrekt, heeft Tickles het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4 De Opdrachtgever stelt Tickles steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email, telefoonnummer en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

6.5 Bij klachten over de door Tickles geleverde Diensten en/of Producten dient de Opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan Tickles binnen veertien dagen na levering van de Dienst en/of het Product. De Opdrachtgever vrijwaart Tickles één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten en/of Producten.

6.6 De Opdrachtgever dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Tickles nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Tickles niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
Artikel 7. Levering
7.1 De door Tickles te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de Opdrachtgever vastgesteld. De door Tickles opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van Tickles zijn zoals bepaald in artikel 6.2, waarna Tickles zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.

7.2 Een door Tickles vastgestelde leveringstermijnen kunnen nimmer als fatale termijnen beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Tickles niet van rechtswege in verzuim.

7.3 Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan zestig dagen, komt Opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Tickles, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4 De Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Tickles mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5 Aan de leveringsplicht van Tickles zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Tickles geleverde zaken een keer aan de Opdrachtgever zijn aangeboden.

7.6 Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtnemening van het hiervoor bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
Artikel 8. Betaling
8.1 Alle door Tickles verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen veertien dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.3 Bij een niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt gelegd, de Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van veschuldigde bedragen. De vergoeding is ook verschuldigd als Opdrachtgever geen gebruik maakt van de diensten en/of programmatuur.

8.6 Indien de Opdrachtgever een bedrag van de factuur betwist, dient de Opdrachtgever zijn bezwaren aan de opdrachtnemer binnen tien dagen na factuurdatum mee te delen. Na deze termijn vervalt het recht op reclame. Betwisting van een deel van een factuur laat onverlet dat betaling van het niet betwiste deel van de factuur binnen de gestelde termijn dient plaats te vinden.

8.7 In het geval dat de geleverde dienst bestaat uit trainingen heeft de opdrachtgever het recht één of enkele trainingen te annuleren. Bij annulering binnen één maand vóór de geplande data is de opdrachtgever de helft van de kosten aan de opdrachtnemer verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de geplande data is de opdrachtgever het hele bedrag aan de opdrachtnemer verschuldigd.
Artikel 9. Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom
9.1 De door Tickles geleverde producten blijven te allen tijden eigendom van Tickles. Tickles verleent de Opdrachtgever het recht om de Producten voor onbepaalde tijd te gebruiken met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 10.

9.2 Ingeval Tickles een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Tickles vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

9.3 De door Tickles geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.4 De inhoud van de website van Tickles, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Tickles en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Tickles.

9.5 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Tickles ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Tickles.

9.6 Alle door de Opdrachtgever gepubliceerde informatie via de door Tickles geleverde Producten blijven eigendom van de Opdrachtgever.
Artikel 10. Licentie
10.1 De aan de Opdrachtgever verstrekte Producten worden verstrekt op grond van een licentie, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

10.2 De licentie betreft een eeuwigdurende, niet-exclusief licentierecht tot het gebruik van de door Tickles beschikbaar gestelde Producten.

10.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de onder licentie verstrekte Producten aan derden over te dragen, te kopiëren of op enige andere wijze te openbaren.
Artikel 11. Overmacht
11 .1 Tickles is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.2 Tickles kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Opdrachtgever als Tickles gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 ledere overeenkomst tussen Tickles en de Opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Tickles kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tickles aan de overenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Tickles toegerekend kunnen worden

12.2 Indien Tickles onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 12.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachten de door Tickles afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Mocht er onverhoopt geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringsovereenkomst plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Tickles beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

12.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tickles aan de overenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Tickles toegerekend kunnen worden.
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
12.4 Tickles sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Tickles geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Tickles.

12.5 Tickles is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
Artikel 13. Conformiteit
13.1 Tickles zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de Opdrachtgever en Tickles in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2 Na levering van Producten zal Tickles gedurende 14 dagen eventuele fouten kosteloos verhelpen. Na het verstrijken van deze termijn zal hetgeen bepaald in artikel 13.3 van toepassing zijn.

13.3 Na het verstrijken van de termijn als genoemde in artikel 13.2 zal Tickles kosten in rekening brengen voor wijzigingen. De kosten voor het meerwerk als bedoeld in dit artikel overeenkomstig het normale tarief van Tickles worden gefactureerd aan de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever naar inziens van Tickles aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Tickles

13.4 Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Tickles te leveren Diensten en/ of Producten voor rekening komt van Tickles, heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.
Artikel 14. Toepasselijk recht en overige bepalingen
14.1 Rechten en plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst kunnen slechts door de Opdrachtgever op een derden worden overgedragen indien Tickles hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tickles partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

14.3 De Opdrachtgever en Tickles zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.4 Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de rechter te Leeuwarden bevoegd kennis te nemen van geschillen.
Ontdek de kracht van maatwerk voor jouw webshop!
Nieuwsgierig hoe onze op maat gemaakte oplossingen jouw webshop naar nieuwe hoogten kunnen tillen? Neem vandaag nog contact met ons op!
Random Image
Ik help je graag!
Neem contact met mij op!
Copyright © 2024
LinkedIn